ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Amazing World Tour Go Japan ตะลุย Osaka พร้อมท่องแดนมหัศจรรย์
THE WIZARDING WORLD OF HARRY POTTER ที่ UNIVERSAL STUDIOS ประเทศญี่ปุ่น ทางทีมงาน
HOLLYWOOD HDTV ร่วมกับ Amazing Group ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

รายชื่อผู้โชคดี


คุณ Karaket Chanroonglert

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  1. ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทางทีมงาน และต้องนำเอกสารแสดงตน บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง มาแสดงเพื่อใช้ในการรับรางวัล
  2. รายชื่อผู้โชคดีจะถูกประกาศผ่านทางเว็บไซต์ และ Facebook ของ HOLLYWOOD HDTV เท่านั้น
  3. ตั๋วเครื่องบินใช้ได้กับผู้ได้รับรางวัลเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางในวันดังกล่าวได้ สิทธิ์ในการได้รางวัลจะถูกโอนไปยังผู้มีสิทธิ์ในลำดับถัดไป
  4. ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำไปจำหน่ายหรือแลกเปลี่ยนได้ อีกทั้งไม่สามารถใช้สะสมไมล์หรือคะแนนจากการเดินทางได้
  5. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลหากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขได้
  6. ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
  7. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ได้โดยชอบธรรม อีกทั้งยังมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ผู้ร่วมกิจกรรมยินดีและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการตัดสินของคณะกรรมการที่จัดกิจกรรม